Header_se_1200.png
Header_se_1200.png
Du har 0 artiklar i varukorgenIntegritetspolicy

Integritetspolicy


1. Inledning och personuppgiftsansvarig

Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter som samlas in från dig på vår webbsida. Vi beskriver dessutom vilka data vi använder och hur detta sker. Du får också reda på vem du kan vända dig till i detta sammanhang. Vi använder begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Vi anser inte att personuppgifter omfattar information som har anonymiserats på så sätt att den varken med hjälp av annan information eller på annat sätt kan användas för att identifiera en specifik fysisk person. Inga uppgifter säljs vidare till tredje part.

Törnell och Blücher AB, Östra Rundgatan 2A, SE-611 33 Nyköping, Sverige, org. nr 556784-1407, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när det gäller köp på www.wellnessproducts.se


2. Vilka personuppgifter vi samlar in samt ändamålen för behandlingen av dessa

2.1 Kunna fullgöra köp och kundtjänstärenden
Behandlingar som utförs:
- Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).
- Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
- Identifikation
- Hantering av betalning
- Hantering av reklamations- och garantiärenden
Kategorier av personuppgifter:
- Namn
- Personnummer
- Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
- Betalningshistorik
- Betalningsinformation
- Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)
- Din korrespondens
- Uppgift om köptidpunkt, eventuellt fel eller klagomål
Laglig grund:
Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra köpeavtalet.

2.2 För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.
Behandlingar som utförs:
- Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet).
Kategorier av personuppgifter:
- Namn
- Personnummer
- Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
- Betalningshistorik och betalningsinformation
- Din korrespondens
- Uppgift om köptidpunkt, köp ställe, eventuellt fel eller klagomål
Laglig grund:
Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag.

2.3 Möjliggöra riktad marknadsföring per e-post och andra kanaler baserad på dina tidigare inköp.
Behandlingar som utförs:
- Skapandet av personliga erbjudanden och kundsegment
Kategorier av personuppgifter:
- Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer)
- Kundsegment (uppgift om vilket kundsegment du tillhör, t.ex. ålder och kön)
- Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
- Angivna kundval avseende produkter och tjänster.
Laglig grund:
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig

2.4 Kunna utveckla tjänster och produkter
Behandlingar som utförs:
- Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten och användarnyttan
- Framtagande av underlag för att förbättra varuflöden
- Framtagande av underlag för att förbättra sortimentet
Kategorier av personuppgifter:
- Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter
- Köp- och användargenererade data, t.ex. besökshistorik
- Data rörande enheter som används och dess inställningar, t.ex. språkinställning, IP-adress, operativsystem, skärmupplösning och plattform
Laglig grund:
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.
3. Mottagare av uppgifter där mottagaren är personuppgiftsbiträde
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Det gäller t.ex. företag som tillhandahåller IT-tjänster och företag som hjälper oss med utskick. Om det görs en beställning på en vara som skickas direkt från leverantören så kommer vi att skicka över de uppgifter som behövs för att kunna fullgöra en beställning från leverantören.


4. Mottagare av uppgifter där mottagaren är självständig personuppgiftsansvarig
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
- Företag som erbjuder varutransporter. Speditörer kommer att få del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja en beställning enligt fullgörande av köpeavtalet.
- Företag som erbjuder betallösningar
- Myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid brottsmisstanke
5. Lagringsperiod
Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna hjälpa till med eventuella garanti eller reklamationsärenden. Därutöver sparar vi dina uppgifter under den tid vi är skyldiga att göra det för att fullgöra rättsliga förpliktelser t.ex. avseende bokföring.


6. Dina rättigheter

6.1 Rätt till tillgång: Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få information om detta. (Dvs information om ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifterna har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen). Du har också rätt att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter som behandlas av oss om du gör en ansökan elektroniskt. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

6.2 Rätt till rättelse: Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

6.3 Rätt till radering: Du har rätt till att få dina uppgifter raderade, vi kommer då att plocka bort alla personuppgifter som vi inte har något legalt krav att spara.

6.4 Rätt till begränsning: Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Vi kommer att informera dig om begränsningen av behandling av personuppgifter upphör.

6.5 Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

6.6 Rätt till invändning mot direktmarknadsföring och analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål: Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Rätten att invända omfattar även de analyser av personuppgifter som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

6.7 Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat allmänt använt format (dataportabilitet) och i vissa fall få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

6.8 Återkallelse av samtycke: Du har rätt att återkalla ditt lämnade samtycke. Vi kommer i så fall inte att fortsätta samla in nya uppgifter för ändamål som baserades på ditt samtycke. Vi har dock rätt att fortsätta behandla redan insamlade uppgifter i enlighet med det lämnade samtycket, men vi kommer inte komplettera eller uppdatera dessa uppgifter. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem. Om du vill återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta oss på e-postadress: info@wellnessproducts.se


7. Klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm


8. Källa som uppgifterna hämtas från
Utöver de uppgifter som du själv lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig baserat på vilka köp du gjort eller hur du använder våra tjänster kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part.


9. Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?
Via email: info@wellnessproducts.ch


10. Cookies
Att acceptera cookies är ingen förutsättning för att kunna besöka våra webbsidor, men vissa funktioner är då satta ur spel.

10.1 Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som sparar vissa inställningar och data för datautbyte med vårt system via din webbläsare. Det finns i princip två olika typer av cookies, så kallade sessions-cookies, som raderas när du stänger din webbläsare och permanenta/temporära cookies, som sparas på din dator en längre eller obegränsad tid. Denna lagring hjälper oss att utforma våra webbsidor och våra erbjudanden och gör användningen lättare för dig. Exempelvis sparas vissa av dina inmatningar på ett sätt, som gör att du inte ständigt behöver upprepa dem.

10.2 Vilka cookies använder vi?
De flesta av de cookies vi använder raderas åter automatiskt från din dator när du stänger din webbläsare (sessionens slut). Därför kallas de även för sessionscookies. Sessions-cookies behövs exempelvis för att man ska kunna erbjuda varukorg-funktionen på flera sidor. Därutöver använder vi även cookies som stannar kvar på din dator. Vid nästa besök registreras automatiskt att du redan besökt oss tidigare och vilka inmatningar och inställningar du föredrar. Dessa temporära eller även permanenta cookies (livslängd 1 månad till 10 år) sparas på din hårddisk och raderas automatiskt när den inställda tiden nås. Det är i synnerhet dessa cookies som används för att göra våra tjänster mer användarvänliga, effektivare och säkrare. Tack vare dessa filer är det exempelvis möjligt att du får skräddarsydd information på sidan. Det enda syftet dessa cookies har är att anpassa våra erbjudanden till kundernas önskemål och göra det så bekvämt som möjligt för dig när du använder vår webbplats.

10.3 Vilka uppgifter sparas i cookies?
I de cookies vi använder sparas endast pseudonymiserad data. Vid aktivering av dessa cookies tilldelas de ett identifikationsnummer. En samordning med dina personrelaterade uppgifter till detta identifikationsnummer sker inte. Ditt namn, din IP-adress eller liknande uppgifter som möjliggör en direkt samordning mellan dig och denna cookie sparas inte i den. Baserat på cookie tekniken erhåller vi endast pseudonymiserad information, exempelvis om vilka sidor i vår webbutik som har besökts, vilka produkter man har tittat på, etc.

10.4 Vad är onsite targeting?
Baserat på cookie tekniken insamlas data för att optimera vår reklam och våra interneterbjudanden. Dessa data används inte för att identifiera dig personligen, utan är helt enkelt till för en pseudonymiserad utvärdering av hemsidans användning. Med denna teknik kan vi presentera reklam och/eller specialerbjudanden och tjänster för dig. Innehållet baseras på den information som erhållits i samband med klickanalysen. Vårt mål är att göra våra onlinetjänster så attraktiva som möjligt för dig och att presentera reklam som matchar dina intressen.

10.5 Används cookies från tredje part?
Vi använder några reklampartners som bidrar till att göra våra interneterbjudanden och webbsidorna intressantare för dig. Därför sparas även cookies från partnerföretag på din hårddisk när du besöker webbsidorna. Härvid handlar det om temporära/permanenta cookies, som raderas automatiskt när den inställda tiden har gått ut. Dessa temporära eller även permanenta cookies (livslängd 14 dagar till 10 år) sparas på din hårddisk och raderas automatiskt när den inställda tiden gått ut. Även våra partnerföretags cookies innehåller endast pseudonymer för det mesta till och med helt anonyma data. Detta är till exempel uppgifter om vilka produkter du har tittat på, om något köptes, vilka produkter som söktes, etc. I detta sammanhang registrerar en del av våra reklampartners även information om vilka sidor du besökt innan och vilka produkter du intresserat dig för. Syftet är att kunna visa dig reklam som så bra som möjligt motsvarar dina intressen.

10.6 Hur kan du förhindra att cookies sparas?
Du kan ställa in din webbläsare så att lagring av cookies endast accepteras när du samtycker och på så sätt med framtida verkan förhindra att cookies sparas på din dator. Om du endast vill acceptera våra cookies, men inte de från våra leverantörer och partners kan du ändra inställningen i din webbläsare till 'Blockera cookies från tredje part'. I regel kan du via hjälpfunktionen i din webbläsares menyrad se hur du avvisar nya cookies och tar bort sådana du redan har fått.


11. Webbanalys med Google Analytics
För att förbättra vårt erbjudande använder vi så kallad spårningsteknik. Vi använder Google Analytics, som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, till exempel så kallade 'Cookies', textfiler som lagras på din dator. Information om din användning av denna webbplats överförs i regel till Googles servrar i USA och sparas där. Genom aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer därvid IP-adressen dock först att avkortas före överföring inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en server i USA tillhörande Google för att avkortas där. IP-adressen som inom ramen för Google Analytics sänds via din webbläsare sammanförs inte med andra uppgifter som sparats av Google. Därutöver kan du förhindra registrering om din användning av webbplatsen, genom att du laddar ned och installerar en plug-in i din webbläsare, som du hittar med hjälp av följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .


12. Datainsamling genom tredje part för annonsering
Inom ramen för retargeting och bannerannonsering använder vi tjänster från tredje parter, som sparar cookies på vår sida. Härvid handlar det om följande tillhandahållare: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, 94304 Palo Alto, USA; https://www.facebook.com/about/privacy


13. Version: 2018-05-25